Allmänna villkor för Voyos telefoni tjänster


1. Inledning

Dessa allmänna villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Voyo och kunden avseende tjänsten telefoni.

Beställning av tjänsten sker genom ifyllande och undertecknande av formuläret "Skaffa Voyo" som tillhandahålls av Voyo. Avtal skall anses ha träffats först sedan Voyo mottagit och godkänt den beställningen samt att kunden anslutits till Voyo.

2. Tjänsten

Voyo åtager sig att tillhandahålla tjänsten telefoni genom anslutning av kunden via kunden mobil- eller bredbandstelefoni nummer. Voyo tjänsten gör det möjligt för kunden att ringa till utland via mobilen under förutsättning att kunden har en befintlig fungerande mobilabonnemang. Voyo ger inga garantier på att tjänsten fungerar felfritt med alla mobiler. Det är kundens ansvar att prova så att det går att ringa via Voyo med sin mobil. Voyos åtaganden kan ändras till följd av förändring av tillämpbara svenska och/eller internationella myndigheters regleringar.

3. Överlåtelse

Kunden äger icke rätt att överlåta avtalet till annan utan skriftligt medgivande från Voyo. Om kunden på något sätt ändrar sitt abonnemang hos sin mobiloperatör som leder till nummerbyte skall detta omedelbart anmälas till Voyo. I annat fall kan kundens anslutning till Voyo komma att nyttjas av obehörig person. Kunden är skyldig att ersätta Voyo för kostnader orsakade av obehörigt nyttjande.

4. Samtalsavgifter

Samtalsavgifter debiteras enligt vid varje tillfälle gällande prislista. För separat beställd tilläggstjänst debiteras fasta avgifter. Avgiftshöjning aviseras senast 30 dagar i förväg. Är höjningen orsakad av motsvarande höjning av avgift från underleverantör till Voyo, valutakursförändring, skatt eller andra liknande omständigheter äger Voyo rätt att höja avgiften med kortare varsel. Om avgiftshöjningen icke accepteras av kunden, äger kunden rätt att skriftligen säga upp avtalet med verkan från höjningens ikraftträdande.

Om månadsfakturan överstiger Voyos utsatta kreditgräns av användning äger Voyo rätt att stänga av tjänsten tills dess att fakturan är betald.

5. Betalningsansvar

Kunden ansvarar för betalning av samtliga avgifter enligt detta avtal avseende utnyttjande av kundens anslutning till Voyo. Om beställd tjänst icke kan utnyttjas på grund av omständighet som är att hänföra till kunden, befriar detta icke kunden från betalningsansvar.

Samtalsavgiften debiteras månadsvis i efterskott genom specificerad faktura. Eventuella fasta avgifter debiteras i förskott. Betalning skall vara Voyo tillhanda senast den dag som anges på fakturan.

Om kundens skuld överstiger gällande kreditbelopp, äger Voyo rätt att, mellan ordinarie faktureringstillfällen, omgående begära betalning av överskjutande belopp. Anslutningen kan komma att stängas av i avvaktan på sådan betalning. Anslutningen kan också komma att stängas av utan föregående avisering.

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen till dess full betalning erlagts. I förekommande fall utgår lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift. Vidare äger Voyo rätt att tills vidare stänga av tjänsten till dess full betalning erlagts.

6. Avbrott

Eventuella avbrott eller andra fel avseende tjänsten skall åtgärdas av Voyo. För det fall Voyo icke åtgärdat ett fel i Voyos nät inom skälig tid efter felanmälan, äger kunden rätt att skriftligen säga upp avtalet. Vid sådan uppsägning skall Voyo återbetala eventuella erlagda fasta avgifter för tiden efter uppsägning. Härutöver äger icke kunden göra gällande några påföljder vid avbrott eller andra fel.

För det fall felet är att hänföra till kunden på grund av felaktig kundutrustning, felaktig anslutning av utrustning, felaktig användning eller liknande, gäller icke Voyos ansvar. I sådant fall äger Voyo rätt att debitera kunden för uppkomna kostnader.

7. Ansvarsbegränsning

Eventuellt skadeståndsansvar för Voyo omfattar icke ersättning för indirekt skada såsom utebliven vinst eller nytta, minskad produktion eller omsättning, förlust av data, skada på egendom, hinder att uppfylla förpliktelser gentemot tredje man eller annan följdskada samt skada som icke rimligen kunnat förutses av Voyo.

Voyo tar inte ansvar för fel på kundens utrustning t.ex. mobiltelefon vid felkoppling till utlandet. I de fallen där kundens utrustning inte fungerat ordentligt får kunden vända sig till tillverkaren av den utrustning.

8. Force Majeure

Voyo skall vara befriat från skadeståndsansvar och andra påföljder om fullgörande av åtaganden förhindras eller väsentligt försvåras av omständighet som Voyo icke rimligen kunnat råda över eller förutse (Force Majeure). Såsom befriande omständighet skall bland annat anses myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, fel i extern teleförbindelse eller kundens hårdvara, allmän knapphet på transporter, varor eller energi, eller annan liknande omständighet.

9. Villkorsändring

Voyo äger rätt att ändra dessa villkor tre månader efter att kunden skriftligen aviserats om ändringen.

10. Uppsägning

Uppsägning kan ske både skriftligen eller muntligen för att äga giltighet. Om kunden dröjer med betalning mer än 15 dagar efter betalningspåminnelse, inställer sin betalningar, inleder ackordsförhandlingar, försätts i konkurs, träder i likvidation eller på annat sätt visar sig vara på obestånd, äger Voyo rätt att med omedelbart verkan säga upp avtalet. Säger kund upp avtalet sker icke, utöver vad som angetts i punkten 6, någon återbetalning till kunden avseende fasta avgifter. Efter det att kundens uppsägning av avtalet kommit Voyo tillhanda stängs anslutningen till Voyo omedelbart.

11. Tvist

Tvister rörande tillämpningen eller tolkningen av detta avtal eller därmed sammanhängande frågor skall avgöras av svensk domstol enligt svensk lag. Lunds tingsrätt skall vara första instans. Eventuella anspråk skall för att äga giltighet, framställas skriftligen utan oskäligt dröjsmål, dock senast 90 dagar efter det att rätten till anspråket uppstod.